14 Ιουλίου 2015

Ποιοι Δημότες πήραν 500 ευρώ έκαστος για Καθαρισμό χώρων στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας (ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ)

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας με ένα κονδύλι που έφτανε τα 35,000 ευρώ(τεράστιο ποσό για τα δεδομένα του Δήμου μας), στα τέλη του 2014, ανέθεσε σε 63 ιδιώτες, με απευθείας ανάθεση την Αποψίλωση και καθαρισμό πρανών στη ΔΕ Ανακτορίου και Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Παλαίρου και ΔΕ Μεδεώνος.

     Τα άτομα αυτά απασχολήθηκαν ως εργάτες στη προσπάθεια της δημοτικής αρχής να διατηρηθεί η καθαριότητα στην Βόνιτσα  και στις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες. Επειδή υπάρχει γκρίνια από τους ιδιώτες εργαζόμενους ότι μπήκαν στη τσέπη τους λιγότερα χρήματα  να επισημάνουμε ότι στο αρχικό ποσό έγιναν οι ανάλογες μειώσεις κρατήσεις.
      Οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια και δημοσιεύονται  για την ορθή ενημέρωση των δημοτών.
Αναλυτικά: 
ΜΕΔΕΩΝΟΣ:
ΠΑΛΑΙΡΟΥ:
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Βόνιτσα 19/12/2014
Αριθ. πρωτ. : 20215

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Μεδεώνος (ιδιώτες)».
Απόφαση 303
Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας
Έχοντας λάβει υπόψη:
1- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4-Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών
5-Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30-6162.006 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2014 έχει γραφτεί πίστωση 10.000,00 € για «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Μεδεώνος (ιδιώτες)».
6- Την αριθ. 1239/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
7- Την αριθ. 297/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης εργασιών και ψήφισης πίστωσης για «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Μεδεώνος (ιδιώτες)».
8- Την άμεση και επιτακτική ανάγκη του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για τον «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Μεδεώνος από ιδιώτες».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.-Την απευθείας ανάθεση στους
2. Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό διαφόρων χώρων από την εναπόθεση προϊόντων από ιδιώτες στη Δ.Ε. Μεδεώνος.
3.Η αποζημίωσή τους θα γίνει με έκδοση τίτλου κτήσης σύμφωνα με τον Κ.Φ.ΑΣ. (έγγραφο Υπ.Οικ. Λ3782/26/1987) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4223/2013.
4. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Βόνιτσα 19/12/2014
Αριθ. πρωτ. : 20216

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Παλαίρου (ιδιώτες)».
Απόφαση 304
Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας
Έχοντας λάβει υπόψη:
1- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4-Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5-Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30-6162.007 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2014 έχει γραφτεί πίστωση 10.000,00 € για «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Παλαίρου (ιδιώτες)».
6- Την αριθ. 1240/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
7- Την αριθ. 298/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης εργασιών και ψήφισης πίστωσης για «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Παλαίρου (ιδιώτες)».
8- Την άμεση και επιτακτική ανάγκη του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για τον «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Παλαίρου από ιδιώτες».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση στους

2. Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό διαφόρων χώρων από την εναπόθεση προϊόντων από ιδιώτες στη Δ.Ε. Παλαίρου.
3.Η αποζημίωσή τους θα γίνει με έκδοση τίτλου κτήσης σύμφωνα με τον Κ.Φ.ΑΣ. (έγγραφο Υπ.Οικ. Λ3782/26/1987) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4223/2013.
4. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Βόνιτσα 19/12/2014
Αριθ. πρωτ. : 20298

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας «Αποψίλωση και καθαρισμός πρανών από ιδιώτες στη ΔΕ Ανακτορίου».
Απόφαση 307
Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας
Έχοντας λάβει υπόψη:
1- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4- Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5- Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30-6162.002 του προϋπολογισμού του Δήμου μας
οικονομικού έτους 2014 έχει γραφτεί πίστωση 15.000,00 € για «Αποψίλωση και
καθαρισμός πρανών από ιδιώτες στη ΔΕ Ανακτορίου».
6- Την αριθ. 1214/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
7- Την αριθ. 293/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης εργασιών και ψήφισης πίστωσης για «Αποψίλωση και καθαρισμός πρανών από ιδιώτες στη ΔΕ Ανακτορίου».
8- Την άμεση και επιτακτική ανάγκη του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για τον «Αποψίλωση και καθαρισμός πρανών από ιδιώτες στη ΔΕ Ανακτορίου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση στους
 2. Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό και την αποψίλωση των πρανών των δρόμων από ιδιώτες στη Δ.Ε. Ανακτορίου.
3.Η αποζημίωσή τους θα γίνει με έκδοση τίτλου κτήσης σύμφωνα με τον Κ.Φ.ΑΣ. (έγγραφο Υπ. Οικ. Λ3782/26/1987) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4223/2013.
4. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ NEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου