23 Ιουλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην Κατούνα

Είναι ή πρώτη φορά που πραγματοποιείται συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ακτίου-Βόνιτσας, στην δημοτική ενότητα Μεδεώνος. 

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ακτίου-Βόνιτσας Γιάννης Κουνέλης,εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη, το δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 και ώρα7:30 μ.μ. στο δημαρχιακό κατάστημα του πρώην δήμου Μεδεώνος, στηνΚατούνα. 
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι: 
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας. 
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μεδεώνος (σύμφωνα με την αρίθ.120/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 24 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.-Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα. 
2.-Περί αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την μελέτη «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Κατούνας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης) 
3.- Διάλυση σύμβασης για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων για το Τ.Δ. Δρυμού». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης) 
4.-Περί έγκρισης παραλαβής μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη περιοχής σύνδεσης Χώρας – Αγίας Παρασκευής». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης) 
5.-Περί έγκρισης παραλαβής μελέτης «Στατική μελέτη πεζογέφυρας για την σύνδεση Χώρας – Αγίας Παρασκευής». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης) 
6.-Περί έγκρισης παραλαβής μελέτης «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Παλαίρου». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης) 
7.-Περί έγκρισης παραλαβής μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης –ανάδειξης κινηματογράφου ΛΑΙΣ και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο της Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης) 
8.-Περί έγκρισης παραλαβής μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση παραλιακής ζώνης Βόνιτσας». (Εισηγητής κ.Κομποτιάτης) 
9.-Αποδοχή πίστωσης της πράξης «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματοςκοινόχρηστων ποδηλάτων» 172.436,16 € και έγκριση δημοπράτησης. (Εισηγητής κ.Κομποτιάτης) 
10.-Εκλογή δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ)Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος) 
11.-Πρόταση για άμεση αναπροσαρμογή του δικαιώματος εμπορίας ύδατος.(Εισηγητής κ. Δήμαρχος) 
12.-Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Τουριστικής – Επενδυτικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας λόγω αίτησης παραίτησης τακτικού μέλους. (Εισηγητής κ. Στούπας Κων/νος) 
13.-Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ μηνών για το έτος 2012 - Επικαιροποίηση της αρίθ.65/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής κ.Φερεντίνος) 
14.-Αποδοχή κατανομής ποσού από ΚΑΠ για την υλοποίηση του Προγράμματος που αφορά τον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο κατά την Περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2012. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος) 
15.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2012. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος) 
16.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2012. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος) 
17.-Περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος) 
18.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγουςύδρευσης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος) 
19.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


ΑΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ NEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου