16 Δεκεμβρίου 2014

Αναπροσαρμογή του Δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2015 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Με απόφαση του το Δημοτικό συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014, σχεδόν ομόφωνα (διαφώνησε μόνο ο Νίκος Μωραίτης) αποφάσισε τα εξής: Να επιβληθεί ενιαίο δικαίωμα βοσκής για όλο το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας.
Για τα μικρά ζώα (αιγοπρόβατα )
0,30 € ανά ζωική μονάδα μέχρι τα 150 αιγοπρόβατα και
0,40 € ανά ζωική μονάδα για τα παραπάνω από 150 μικρά ζώα.
Για τα μεγάλα ζώα
0,40 € ανά ζωική μονάδα για τα 15 πρώτα και
0,55 € ανά ζωική μονάδα για τα τα παραπάνω από 15 μεγάλα ζώα.
-Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής.

Ο Μωραΐτης Νικόλαος είπε ότι διαφωνώ γιατί θα πουλήσουμε στον κόσμο αέρα μιας και υπάρχει νόμος που αποχαρακτηρίζει τα δημοτικά βοσκοτόπια και τα χαρακτηρίζει δασικές εκτάσεις είναι σοβαρό ζήτημα.
Εδω να τονίσουμε ότι οι βοσκότοποι που ανήκουν στο κράτος διατίθενται για εκμετάλλευση στους ΟΤΑ στην Περιφέρεια των οποίων βρίσκονται για την ικανοποίηση κτηνοτροφικών αναγκών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε του λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πάντα Νικόλαο προς εισήγηση του θέματος ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρίθ. 286/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή του Δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2015 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» σύμφωνα με την οποία:

«έχοντας υπόψη το Β.Δ. 24/1958:
Άρθρο 5:
Παρ.1.Οι βοσκήσιμοι τόποι, που ευρίσκονται στην περιφέρεια οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού και των οποίων την κυριότητα, νομή ή κατοχή έχουν οι συγκεκριμένοι Ο.Τ.Α., διατίθενται στους δημότες για τη βοσκή των ζώων αυτών. Το περίσσευμα που απομένει διατίθεται με δημοπρασία. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρεις κτηνοτροφικές περιόδους, θερινές ή χειμερινές.
Παρ 2.'Εκαστος δημότης δικαιούται όπως βόσκει εντός των δημοτικών ή κοινοτικών βοσκησίμων τόπων:
α)Δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα και δέκα (10) μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες).
β)Επί καταβολή ετησίου δικαιώματος προσδιοριζομένου κατά κεφαλήν ζώου δι' αποφάσεως του Συμβουλίου, δια τα κατεχόμενα πέραν του ανωτέρω αριθμού ζώα. "Το δικαίωμα βοσκής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερο των εβδομήντα (70) και ανώτερο των εκατόν είκοσι (120) δραχμών για κάθε μικρό ζώο, ούτε κατώτερο των εκατόν είκοσι (120) και ανώτερο των εκατόν ογδόντα (180) δραχμών για κάθε μεγάλο ζώο" (αντικ. από άρθρο 16 παρ. 5 Ν. 2130/93, ΦΕΚ-62 Α'). Δηλαδή για μικρά ζώα από 0,21 € ως 0,35 € και για μεγάλα ζώα από 0,35 € ως 0,53 €.
Δια τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής. Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται εις το ακέραιον ασχέτως της χρονικής διαρκείας της χρήσεως της βοσκής, 
Παρ.4. Εάν το συμβούλιον παραλείψει να καθορίσει, το δικαίωμα, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το κατά το προηγούμενον έτος καθορισθέν τοιούτον.

Άρθρο 6
Παρ.4.Ο κάθε δημότης που έχει περισσότερα από 150 μικρά και περισσότερα από 15 μεγάλα ζώα πληρώνει αυξημένο δικαίωμα για τα ζώα που έχει παραπάνω από αυτόν τον αριθμό αντίστοιχα , το δικαίωμα αυτό το καθορίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 7
Παρ.5. Την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίνει ο περιφερειάρχης
Το Δικαίωμα Βοσκής ανά Δημοτική Ενότητα στο Δήμο μας ήταν ως εξής:
-Σύμφωνα με την απόφαση αρ.24/2007 ο Δήμος Μεδεώνος είχε αποφασίσει για το τέλος βοσκής για τα μικρά ζώα 0,30 € μέχρι τα 150 μικρά και 0,60 € για τα παραπάνω από 150 μικρά ζώα.
και για τα μεγάλα ζώα: 0,50 € για τα 15 πρώτα, για τα επόμενα 1,00 €
-Σύμφωνα με την απόφαση αρ.39/2002 ο Δήμος Ανακτορίου είχε αποφασίσει για το τέλος βοσκής για τα μικρά ζώα 0,35 € μέχρι τα 150 μικρά και 0,37 € για τα παραπάνω από 150 μικρά ζώα.
και για τα μεγάλα ζώα 0,53 € για τα 15 πρώτα και για τα επόμενα 0,55 €
-Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 31/2007 ο Δήμος Παλαίρου είχε αποφασίσει για το τέλος βοσκής για τα μικρά ζώα 0,35 και για τα μεγάλα ζώα 0,53 €

Προτείνουμε να επιβληθεί ενιαίο δικαίωμα βοσκής για όλο το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας:
Για τα μικρά ζώα (αιγοπρόβατα )
0,30 € ανά ζωική μονάδα μέχρι τα 150 αιγοπρόβατα και
0,40 € ανά ζωική μονάδα για τα παραπάνω από 150 μικρά ζώα.

Για τα μεγάλα ζώα
0,40 € ανά ζωική μονάδα για τα 15 πρώτα και
0,55 € ανά ζωική μονάδα για τα. τα παραπάνω από 15 μεγάλα ζώα

Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
-το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10
-άρθρο 202 Ν.3463/2006
-την Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
-Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή του Δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2015 και εφ’ εξής ως εξής:
Να επιβληθεί ενιαίο δικαίωμα βοσκής για όλο το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας
Για τα μικρά ζώα (αιγοπρόβατα )
0,30 € ανά ζωική μονάδα μέχρι τα 150 αιγοπρόβατα και
0,40 € ανά ζωική μονάδα για τα παραπάνω από 150 μικρά ζώα.

Για τα μεγάλα ζώα
0,40 € ανά ζωική μονάδα για τα 15 πρώτα και
0,55 € ανά ζωική μονάδα για τα. τα παραπάνω από 15 μεγάλα ζώα

Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Μωραΐτη Νικόλαο ο οποίος είπε ότι διαφωνώ γιατί θα πουλήσουμε στον κόσμο αέρα μιας και υπάρχει νόμος που αποχαρακτηρίζει τα δημοτικά βοσκοτόπια και τα χαρακτηρίζει δασικές εκτάσεις είναι σοβαρό ζήτημα.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά απ διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις, την υπ’ αριθ. 286/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την επιβολή του τέλους προς το δημοτικό συμβούλιο 
Κατά πλειοψηφία Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α.-Καθορίζει την αναπροσαρμογή του Δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2015 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ως εξής:
Να επιβληθεί ενιαίο δικαίωμα βοσκής για όλο το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας
Για τα μικρά ζώα (αιγοπρόβατα )
0,30 € ανά ζωική μονάδα μέχρι τα 150 αιγοπρόβατα και
0,40 € ανά ζωική μονάδα για τα παραπάνω από 150 μικρά ζώα.

Για τα μεγάλα ζώα
0,40 € ανά ζωική μονάδα για τα 15 πρώτα και
0,55 € ανά ζωική μονάδα για τα τα παραπάνω από 15 μεγάλα ζώα
-Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής.

Β.Η απόφαση να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ΒΔ 24/9-20.10.1958
- Μειοψήφησε ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 188/2014
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου