28 Νοεμβρίου 2015

Προσλήψεις έξι (6) ατόμων για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα προσληφθούν 6 άτομα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και λήγει την 05.12.2015
Την πρόσληψη έξι (06) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (με διάρκεια σύμβασης έως 31-8-2016 με δυνατότητα παράτασης) για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ακτιου-Βόνιτσας» που εδρεύει στην Βόνιτσα για τις δομέςΚ.Δ.Α.Π. Παλαίρου και Κατούνας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, αρχίζει από την 25.11.2015 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις ανωτέρω εφημερίδες και λήγει την 05.12.2015.
Δείτε την Προκήρυξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας που υπογράφει ο πρόεδρος της κ. Προδρομίτης Σωτήρης για την πρόσληψη συνολικά εξι (6) ατόμων:

ΑΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου