27 Νοεμβρίου 2015

«ΑΚΡΑΙΑ» ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

«ΑΚΡΑΙΑ» ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Πόσο ἁπλὴ ἡ ἀντιμετώπισι, ἂν ὑπῆρχε λίγο φιλότιμο !
1. Καὶ περὶ τοῦ μεγίστου μακροχρονίου προβλήματος τοῦ Περιβάλλοντος ἔχουμε γράψει τόσο στὸ Περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεύχη :
α. 6 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2001, σελίδες 25-31)
β. 20 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελίδες 53-54)
γ. 28 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2006, σελὶς 22)
δ. 32 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2007, σελίδες 7-20)
ε. 33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007 σελίδες  79-86)
στ. 37 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008 σελίδες 149-159)

ὅσο καὶ ἀναρτήσεις στὴν ἱστοσελίδα μας:


2.Ἐπειδὴ δὲν εἰσακουσθήκαμε καὶ τὰ προβλήματα συνεχίζουν νὰ ὑφίστανται ἀκόμη καὶ μὲ νεκροὺς καὶ τεράστιες ὑλικὲς ζημίες, ἀναγκαζόμαστε νὰ ἐπανέλθουμε.

3. Εὐτυχῶς φέτος δὲν εἴχαμε πολλὲς καὶ τεράστιες πυρκαϊές, διότι τὸ φετινὸ φθινόπωρο ἦταν σὰν ἄνοιξι καὶ λόγῳ τῆς ὑγρασίας δὲν ἐνισχύονταν καὶ δὲν ἐξαπλοῦντο οἱ πυρκαϊὲς καὶ προλάβαιναν οἱ ἥρωες πυροσβέστες μας καὶ οἱ ἐθελοντές μας νὰ κατασβήνουν τὶς πυρκαϊὲς ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως.

4. Ἐὰν οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες ἐμφοροῦντο ἀπὸ ἀκραιφνὲς ὀρθόδοξο πνεῦμα καὶ πίστι στὴν ἀκέραια Πατρίδα καὶ δὲν σπαταλοῦσαν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ εὐτελῆ ἔργα, ὅπου ὑπάρχουν χονδρὰ «λαδώματα» καὶ τεράστιες «μίζες», καὶ προμηθεύονταν δορυφορικὰ συστήματα ἐγκαίρου προειδοποιήσεως πυρκαϊῶν καὶ λοιπῶν καταστροφῶν ἀπὸ ὑπάρχοντα τεράστια ἀδιάθετα κονδύλια τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, τὰ ὁποῖα καρπώνονταν ἄλλες χῶρες, ποὺ εἶχαν μεγάλη ἀπορροφητικότητα, σύστημα, τάξι, ὀργάνωσι καὶ ὑλοποιήσιμα προγράμματα, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ αὐξάνουμε κάθε ἔτος τὰ δάση μας καὶ μὲ ἐθελοντικὲς ἐξασκήσεις ὄχι μόνο τῶν μαθητῶν καὶ φοιτητῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ συρφετοῦ δημοσίων ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὑποφέρουν ἀπὸ ἀνιαρότητα.

5. Ἐὰν ὑπῆρχε φιλότιμο καὶ ἦθος νοικοκυροσύνης καὶ σὲ ὅλους τοὺς Δήμους, Κοινότητες καὶ Περιφέρειες, θὰ δάνειζαν χιλιάδες τηλεφωνικὲς συσκευὲς κινητῶν μὲ ἀπὸ 200 μονάδες τὸ μῆνα, στοὺς ποιμένες καὶ τοὺς γεωργοὺς ὀρεινῶν περιοχῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ εἰδοποιοῦσαν μὲ τὸν παραμικρὸ καπνὸ τὶς πυροσβεστικὲς ὑπηρεσίες, ἐφ᾿  ὅσον οἱ ἰθύνοντες δαιμονίσθησαν καὶ κατήργησαν τὴν ἀγροφυλακή, γενόμενοι «πανάκριβοι στὰ πίτουρα καὶ φθηνότατοι στὸ ἀλεύρι». Δυστυχῶς ὅμως φρόντιζαν νὰ δημιουργοῦν συνεχῶς ὀργανικὲς θέσεις ἐργασίες, γιὰ νὰ βολεύουν τὸν συρφετὸ τοῦ κόμματός τους καὶ τὸν ἑσμὸ τῶν ἀκάματων συνδικαλιστῶν. Τοιουτοτρόπως καὶ μὲ τὰ ὑψηλὰ ἐπιτόκια δημιουργοῦσαν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμὸ στὶς παραγωγικὲς τάξεις τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας καὶ γιὰ νὰ καλύψουν τὰ τέραστια ἐλλείμματα, ἐλάμβαναν συνεχῶς ὑπέρογκα θαλασσοδάνεια μὲ λίαν δυσβάστακτους ὅρους.

6. Ἐδῶ καὶ 15 ἔτη ἐκρούαμε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου νὰ μὴ διατεθῇ τὸ τεράστιο «φιλέτο» τῶν περίπου 15.000 στρεμμάτων τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρομίου, τῆς Ἀεροπορικῆς Βάσεως Ἑλληνικοῦ καὶ τῆς Ἀμερικανικῆς  Βάσεως, ἀλλὰ νὰ ἐκποιοῦνταν οἱ μεγαλύτερες ἐκτάσεις ἀπὸ μία ἀδέκαστη ἐπιτροπὴ ἰδεολόγων καὶ ὄχι ἀπὸ «μιζαδόρους» καὶ «λαδιάρηδες» τοῦ δημοσίου ἢ τῶν «ἡμετέρων», οἱ ὁποῖοι πάσχιζαν νὰ ἐξασφαλίσουν μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονα τῶν ἀφεντικῶν τους καὶ τῶν ἰδίων.

7. Μὲ τὰ τεράστια ποσά, ποὺ θὰ εἰσπράττονταν ἀπὸ Ἕλληνες ἀγοραστὲς ἔχοντες καὶ κατέχοντες, θὰ ἡδύναντο οἱ ἰθύνοντες νὰ κάνουν τόσο στὴν βορειοδυτικὴ Ἀττική, ὅσο καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ὅπου τὸ μὲν φθινόπωρο, χειμῶνα καὶ ἄνοιξι κολυμποῦν οἱ ἀνίσχυροι καὶ οἱ ἀδύνατοι στὶς λάσπες, τὸ δὲ θέρος κολυμποῦν στὸν ἱδρῶτα καὶ τὰ ἀνυπόφορα νέφη καυσαερίων, ἄριστα ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα μὲ τὴν ΜΟΜΑ, τὴν ὁποία κατήργησαν ἀναίσχυντοι καὶ ἀνθέλληνες πολιτικοί (τὴν ἀναβίωσαν μόνο στὴν Ἰκαρία), γιὰ νὰ δύνανται μέσῳ τῶν μεγαλοκαναλαρχῶν καὶ μέσῳ τῶν μεγαλοεκδοτῶν καὶ «ἐθνικῶν» προμηθευτῶν νὰ «ξεκοκκαλιάζουν» ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

8. Στὰ γραπτά μας κείμενα ἔχουμε ἀναπτύξει δεόντως ὅτι οἱ ἀριστοκρατικὲς συνοικίες Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Ἑλληνικό, Ἀργυρούπολι κ.λπ., ἔχουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἄριστες οἰκοδομὲς μὲ ὑγρομονώσεις, θερμομονώσεις, δροσίζονται ἀπὸ τὴν αὔρα τοῦ Σαρωνικοῦ καὶ τὰ ἀεράκια καὶ μελτέμια τοῦ Ὑμηττοῦ.
Ἀντιθέτως στὴν βορειοδυτικὴ Ἀττική, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, τὸ κάθε φτωχαδάκι ἔκτιζε παρανόμως καὶ οἱ ἀσυνείδητοι μηχανικοὶ καὶ ἐργολάβοι φύρδην – μίγδην πετοῦσαν τὰ ὑλικὰ ἀτάκτως ὑπὸ τὸν ἐκβιασμὸ πολλάκις τῶν χωροφυλάκων, οἱ ὁποῖοι περνοῦσαν συχνὰ γιὰ νὰ ἐκβιάζουν τὰ πτωχαδάκια γιὰ περαιτέρω «μίζες» καὶ «λαδώματα». Διαφορετικὰ τοὺς ἀπειλοῦσαν ὅτι θὰ τοὺς πήγαιναν στὸ αὐτόφωρο, πολλάκις μὲ συμπαίγνιο τῶν ἄκρως ἀσυνειδήτων τρισάθλιων μηχανικῶν καὶ ἐργολάβων.

9. Οἱ ἐθνοπατέρες πάσχιζαν νὰ δέσουν τὸν «γάϊδαρό» τους σωστά, δηλαδὴ νὰ ὑπερψηφισθῇ νόμος περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν, νὰ παραγράφωνται τὰ ἀδικήματά τους μετὰ ἀπὸ τὴν λήξι τῆς κοινοβουλευτικῆς περιόδου.
Τὸ «ἀνθρωπάκι» Σημίτης καὶ ἡ κλίκα του βροντοφωνοῦσαν «ὅποιος ἔχει στοιχεῖα, ἄς καταφύγει στὴν δικαιοσύνη». Καὶ ὁ πιὸ τολμηρὸς Ἕλλην ἐφήρμοζε τὴν ἄγραφη ἐντολή «οὐ μπλέξεις» καὶ ἀπέφευγε νὰ μπλέξῃ μὲ «δέρματα» κοινῶς «τομάρια».
Ἐὰν μετὰ παρέλευσι ἐτῶν ἔβγαινε κάτι «στὴν φόρα», ὡς κορυφὲς τοῦ παγόβουνου, ἡ διορισμένη ἀνώτατη δικαιοσύνη καθυστεροῦσε καὶ ὅταν παραπέμπετο κάποια ὑπόθεσι στὴν Βουλή, οἱ ἐπιτροπὲς ἐπίσης κωλυσιεργοῦσαν καὶ οὐδέποτε συνεργάζονταν καὶ μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἑκάστη κοινοβουλευτικὴ ὁμάδα ἀνακοίνωνε τὸ πόρισμά της χωριστὰ καὶ παραγράφονταν. Ἔτσι κανένας ἀπατεώνας Πρωθυπουργός, Ὑπουργός, «Γραμματεύς» καὶ «Φαρισαῖος» ὑποκριτὴς ἀπὸ τὸν συρφετὸ τῶν κλαδικῶν καὶ τῶν συνδικαλιστῶν δὲν κατεδικάσθη, διότι παραγράφονταν ὄχι μόνο τὰ πλημμελήματά τους, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐγκληματικές τους πράξεις.
Στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουμε οὔτε ἀθώους, οὔτε ἔγκλειστους, ἀλλά «παραγραφάκηδες». Μόνο ἐλάχιστοι τιμωρήθηκαν ὄχι γιὰ τὶς τεράστιες «μίζες» καὶ τὰ χοντρότατα «λαδώματα», ποὺ ἐξασφάλιζαν μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονα τους, πρώην συζύγους καὶ τὶς γκόμενές τους, ἀλλὰ διότι ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ ἔχουν κατακλέψει, ξεχνοῦσαν νὰ δηλώσουν μερικά.

10. Καὶ «τὴν λίστα Λαγκάρντ» δὲν τολμᾶνε νὰ τὴν ἀνοίξουν καὶ νὰ τὴν παραδώσουν σὲ ἀδέκαστους δικαστὲς μέχρι ποὺ νὰ ἔχουμε καὶ ἐδῶ παραγραφή.

11. Ὅλα αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλεγχθοῦν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνῃ ἡ δικαιοσύνη εἶναι νὰ δημεύσῃ τὶς περιουσίες τῶν αἰτίων μέχρι 5ου βαθμοῦ συγγενείας. Δυστυχῶς ὅμως δὲν ἐφαρμόζεται αὐτὸ τὸ ἁπλούστατο καὶ ὠφέλιμο γιὰ τὴν κοινωνία μέτρο, διότι μεταξύ τους ἐφαρμόζουν τὴν λαϊκὴ ρῆσι «θὰ σὲ λέγω μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγῃς μαστροκώστα, θ᾿ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, νὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ κόσμος ὅλος». Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο «εὐλογοῦν τὰ γένια τους» οἱ ἰθύνοντες – οἱ κακουργηματικῶς συμπεριφερόμενοι καὶ «βγαίνουν ὅλοι λάδι».
Ποῦ νὰ περισσεύουν χρήματα γιὰ σωστὲς ὑποδομὲς στὴν βορειοδυτικὴ Ἀττικὴ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ;

12. Ἀκόμη καὶ οἱ Δήμαρχοι καὶ Νομάρχες ἀριστερῶν παρατάξεων, ποὺ ἔλαβαν τὰ ἔγγραφά μας, μᾶς ἔγραψαν ὅλοι στὰ «παλαιά τους ὑποδήματα», πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ὅλοι τους ἀκολουθοῦν τὴν ἐνιαία γραμμὴ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

13. Ἐπαναλαμβάνουμε, τὸ κατεστημένο ἀμέσως ἢ ἐμμέσως φροντίζει νὰ ἐκμαυλίζωνται μικροὶ καὶ μεγάλοι ἀπὸ ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα καὶ ἀκροάματα.

14. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι καὶ οἱ νόμιμοι ληστὲς τῶν τραπεζῶν (οὐχὶ κάθε νόμιμον εἶναι καὶ ἠθικόν) κηρύττουν ἄγρια ἐκμετάλλευσι ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο καὶ γιὰ νὰ καλύπτουν καὶ τὶς κλοπές τους οἱ ἰθύνοντες λαμβάνουν τεράστια δάνεια δίδοντας στὸν λαὸ καὶ ἀφθονότατο ἄρτο, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία καὶ τοιουτοτρόπως νὰ τὸν πολτοποιοῦν. Καὶ ὅταν οἱ τοκογλύφοι ἀπαιτοῦν ἐπιστροφὴ δανείων, περικόπτουν ἀπὸ τὸν λαὸ μισθούς, συντάξεις, ἐπιδόματα καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες, ὑποκύπτωντας δὲ στοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν δανειστῶν πωλοῦν καὶ τὶς πιὸ ἐπικερδεῖς ἐπιχειρήσεις καὶ «φιλέτα» γῆς ἔναντι πινακίου φακῆς.
Παραδείγματος χάριν  :
α) τὸν ΟΠΑΠ καὶ τὰ ποσά, ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὴν πώλησι, θὰ τὰ εἰσέπρατταν ἀπὸ φόρους μερικῶν ἐτῶν  
β) τὸ ἐπικερδὲς κομμάτι τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης ἐπωλήθη μόνο ἔναντι 90.000.000€. Μόνο τὸ κεντρικὸ κτίριο τῆς Ἀγροτικῆς στὴν Ἀθήνα ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ 90.000.000€. Τὸ αὐτὸ συνέβη καὶ μὲ τὴν Τράπεζα, ποὺ ἀγόρασε τὴν Ἰονική. Μὲ τὴν ἀξία τοῦ κτιρίου τῆς Ἰονικῆς στὴν Πανεπιστημίου ἱδρύεις 10 Τράπεζες ἀβίαστα.
Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα εἶναι ὅλες οἱ πλέον εὔφορες γαῖες τῆς Ἑλλάδος ὑποθηκευμένες καὶ αὐτὰ τά «φιλέτα» πωλοῦνται σὲ ντόπιους καὶ ξένους σὲ χαμηλὲς τιμές.
γ) τὸν ὅρμο Καβουρίου Ἀττικῆς τὸν ἔδωσαν «τζάμπα» ἔναντι 390.000.000€ σὲ Τούρκους καὶ Ἄραβες ἐπιχειρηματίες, ὅπου πίσω ἀπὸ αὐτοὺς ἀσφαλῶς θὰ κρύπτονται «ἀχυράνθρωποι» Ἕλληνες σιωνιστές, ποὺ «ξεκοκκαλιάζουν» ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα
δ) τὰ διόδια, ποὺ τὰ δίδουν σὲ «ἀετονύχηδες» μεγαλοκαναλάρχες καὶ μεγαλοκδότες καὶ ξεζουμίζουν μὲ τὶς  κατάπτυστες συμβάσεις, ποὺ ὑπογράφουν οἱ ἰθύνοντες, πάντοτε μὲ τὸ ἀζημίωτο πρὸς ἐξασφάλισιν ἀκόμη τῶν τετρασέγγονών τους. Τοιουτοτρόπως μετατρέπονται καὶ τὰ διόδια σὲ «καρκινώματα» καὶ τροχοπέδη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τῆς προόδου καὶ εὐημερίας τοῦ συνόλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
ε) τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο ἐπωλήθη ἐπίσης ἔναντι «πινακίου φακῆς»  μὲ τὸ ἀζημίωτο στοὺς διαπλεκόμενους ἰθύνοντες.
στ) ὅλα τὰ περιφερειακὰ Λιμάνια καὶ Ἀεροδρόμια τὰ παραχωροῦν οἱ ἰθύνοντες τοῦ αἴσχιστου κατεστημένου στοὺς «ἀετονύχηδες» πάλι μὲ τὸ ἀζημίωτο.   

15. Ὅπως ἔχουμε ἐπανειλημμένως τονίσει, ποτὲ δὲν θὰ ἔπρεπε Ἕλληνες νὰ ξεπουλᾶνε ὅσο ὅσο ἑλληνικὲς ἐκτάσεις σὲ ξένους. Αὐτὸ πρέπει νὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἕνα φοβερὸ ἀπαιτὸν ἰδιαίτερες ποινὲς ἔγκλημα.

16. Ὅλα τὰ Ἀεροδρόμιά μας καὶ τὰ Λιμάνια μας θὰ ἦταν λίαν κερδοφόρα, ἐὰν δημιουργοῦσαν οἱ ἰθύνοντες σὲ αὐτὰ χιλιάδες ὀργανικὲς θέσεις καὶ δὲν διόριζαν σὲ θέσεις γραφείων τὸν ἑσμὸ τῶν συνδικαλιζόντων καὶ τῶν συρφετὸ τῶν «κομματόσκυλων» ψηφοφόρων.
Θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνατίθεται ἡ διοίκησι αὐτῶν ὄχι σὲ «ἡμετέρους», ἀλλὰ σὲ ἱκανά, χρηστά καὶ μὲ ἀκέραιο χαρακτῆρα στελέχη ἀπὸ τὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία καὶ ὄχι νὰ ἔχουν «παράσιτα», ποὺ εἰσπράττουν περισσότερα ἀπ᾿ ὅ,τι στρατηγοί, ἐκπαιδευτικοὶ λειτουργοὶ καὶ λοιποὶ ἄλλοι, ποὺ προσφέρουν θετικὸ ἔργο.
Αὐτοὶ οἱ νευραλγικοὶ τομεῖς τῆς οἰκονομίας θὰ συνέβαλαν στὴν ἀνάπτυξι, θὰ καταπολεμοῦνταν ἡ ἀνυπόφορη μάστιγα τῆς ἀνεργίας  καὶ θὰ ὑπῆρχαν ἔσοδα γιὰ ἐπενδύσεις σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ἰδιαιτέρως δὲ σὲ περιβαλλοντολογικὰ ἔργα καὶ σὲ ἔργα ὑποδομῆς στὴν βορειοδυτικὴ Ἀττικὴ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι μόνο στὶς ἀριστοκρατικὲς περιοχές.

17. Θὰ εἴχαμε τέτοιες ὑποδομές, ποὺ δὲν παρίστατο ἀνάγκη νὰ πληρώνουμε τοῦ κόσμου τὰ ἑκατομμύρια ποινὲς στοὺς «κουτόφραγκους», ποὺ μᾶς καταδικάζουν καθημερινῶς γιὰ τὴν μὴ συμμόρφωσί μας στὴν ἀξιοποίησι τῶν σκουπιδιῶν, τῶν χημικῶν ἀποβλήτων καὶ σὲ πληθώρα τέτοιων πολιτισμένων μέτρων. Ἕνα μεγάλο ποσοστὸ ἀποβλήτων ἐξάγεται γιατὶ κάπου ἀλλοῦ τὰ ἀξιοποιοῦν. Ἐὰν ὅλα τὰ ἀπόβλητα τὰ ἐξήγαγαν, θὰ εἴχαμε γλυτώσει ἀπὸ πρόστιμα. Καὶ τελικῶς τὰ συνολικὰ πρόστιμα ἀνὰ ἡμέρα, ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει ἡ Εὐρώπη θὰ ὑπεραρκοῦσαν γιὰ νὰ τρῶνε ὅλα τὰ παιδιὰ σὲ Νηπιαγωγεῖα, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Πανεπιστήμια κάθε ἡμέρα. Ἤδη ἡ Ἰσπανία τρέφει ὅλα τὰ παιδιὰ ἀκόμη καὶ τὸ καλοκαίρι.

18. Στὰ μόνα, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μὴ συγκατατιθέμεθα, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι θέματα πίστεως καὶ ἠθικῆς. Θὰ ἔπρεπε νὰ συμμετέχουν σὲ τέτοια συνέδρια καὶ σὲ διάφορα κέντρα λήψεως ἀποφάσεων ἄνθρωποι μὲ ἀκραιφνὲς ὀρθόδοξο καὶ ἐθνικὸ φρόνημα καὶ τὴν ὥρα τῆς λήψεως τῶν ἀποφάσεων θὰ ἔπρεπε νὰ προβάλλουν τοὺς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συναινέσουν καὶ νὰ μὴ πηγαίνουν ἀστοιχείωτοι καὶ ἀνίκανοι ἄνθρωποι, ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέσι νὰ ἀρθρώσουν λόγο καὶ δὲν ἔχουν «πιστεύω» στοὺς ἀνεκτίμητους πυλῶνες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητη Οἰκογένεια καὶ ἀκέραια Πατρίδα.
Μόνο τοιουτοτρόπως θὰ μπορούσαμε νὰ μὴ πολτοποιηθοῦμε καὶ νὰ μὴ ἐξαφανισθοῦμε ὄχι μόνο σὰν χώρα, ἀλλὰ καὶ σὰν ἔθνος καὶ σὰν φυλή.  

19. Αὐτὸ θὰ τὸ πετύχουμε, ἐὰν ἡ πνευματικὴ ἡγεσία σταματήσει νὰ ἐπιζητεῖ νὰ ἀναρριχᾶται διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, ἕρποντας, γλείφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια της καὶ ἐὰν ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία δὲν ἔχει σὰν δόγμα της «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».

20. Τοῦτο δὲ θὰ πραγματοποιηθῇ μόνο, ἐὰν εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς λαϊκοὶ μὲ ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία προτείνουν ταπεινοὺς καὶ  εὐλαβεῖς κληρικοὺς μὲ ἀκέραιο ἦθος, ἱκανότητες καὶ μὲ «μεράκι» νὰ ἐργάζωνται ἀπὸ τὰ χαράματα μέχρι τὰ μεσάνυκτα συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διὰ κλήρου νὰ ἐκλέξῃ 3 ἀπὸ τὸν κατάλογο ὅλων τῶν ὑποψηφίων γιὰ Ἀρχιερατεία, καὶ πάλι διὰ κλήρου μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια νὰ ἐκλέξῃ 1. Ἔτσι θὰ σταματήσουν οἱ φατρίες, οἱ «ἡμέτεροι», οἱ θεατρίνοι καὶ οἱ ἔχοντες λίαν εὔκαμπτη τὴν σπονδυλικὴ στήλη καὶ οἱ ἑλισσόμενοι 180 μοῖρες τὸ λεπτό.

Βεβαίως ὑποφέρουμε τὰ πάνδεινα ὄχι γιατὶ φταίει ὁ λαὸς ἀλλὰ :
γιατὶ φταίει ὁ ἐκλογικὸς νόμος, ποὺ προσφέρει 40 ἢ 50 ἕδρες στὴν μεγαλύτερη μειοψηφία,
διότι ὀρθόδοξοι ἄνθρωποι ψήφισαν ἄθεους καὶ
ἐπειδὴ ὑπάρχει ἀναντιστοιχία τῶν ποινῶν σὲ ἀδικήματα (γι᾿  αὐτὸ τὸ 60% τῶν ἀποφυλακιζομένων δὲν λυτρώνεται, ἀλλὰ ἐπιστρέφει πάλι στὶς φυλακές).


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου