24 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΥΨΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Μποροῦν νὰ ἀνυψώσουν τὴν ποιότητα (ὑλικὴ καὶ πνευματική) τῶν πολιτῶν
Ἀπὸ τὰ ἀσήμαντα πράγματα
μπορεῖ νὰ ἔχουμε τεράστια ὀφέλη ἢ νίλες καὶ συμφορές
ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ
(Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου)


Ἐκ λεπτομερειῶν κρίνονται τὰ πάντα
24.11.2015
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΔΩΝ

1. Δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα μας δὲν ὑπάρχει ἡ στοιχειώδης εὐσυνειδησία τόσο ἀπὸ τοὺς ἰδιῶτες, ποὺ κτίζουν πολυκατοικίες, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς Δήμους καὶ τὶς Περιφέρειες, νὰ σηματοδοτοῦν σὲ πολὺ περίοπτα καὶ ἐμφανῆ σημεῖα τὴν ὀνομασία τῶν ὁδῶν μὲ μεγάλα γράμματα, οὕτως ὥστε νὰ δύνανται οἱ πολίτες νὰ βλέπουν καὶ ἀπὸ τὰ διερχόμενα Ι.Χ. ἐμφανῶς ὄχι μόνον τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ὁδῶν καὶ νὰ ἀποφεύγωνται συνωστισμοί, ἄσκοπες περιπλανήσεις, ἀκόμη καὶ ἀτυχήματα.
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει πόρους καὶ γιὰ αὐτό, ἀλλὰ οἱ Δῆμοι δὲν καινοτομοῦν, δὲν δημιουργοῦν, δὲν προβληματίζονται. Ἐὰν εἶχαν ἐπίγνωση τῶν καθηκόντων τους, θὰ ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τοὺς πολίτες νὰ γράφουν σωστὰ μὲ μεγάλα γράμματα τὰ ὀνόματα καὶ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ὁδῶν καὶ ἐὰν οἱ πολίτες δὲν συμμορφώνονται, νὰ τοποθετοῦν πινακίδες οἱ Δῆμοι καὶ νὰ χρεώνουν τὸν ἰδιοκτήτη τῆς πολυκατοικίας ἢ τοῦ οἰκοπέδου.

2. Καὶ ὅπου ὑπάρχουν ὁδοὶ δὲν εἶναι εὐδιάκριτα τὰ ὀνόματα καὶ οἱ ἀριθμοί, καὶ δὲν εἶναι εὔχρηστος ὁ τρόπος χρήσεως – διελεύσεως τῶν ὁδῶν αὐτῶν γιὰ πολλοὺς λόγους.

3. Στὴν χώρα τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ οἱ «σοσιάλ-ληστές» τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας εἶχαν διαλύσει τὰ πάντα. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπανένωση τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας μὲ τὴν Δυτικὴ σταμάτησαν οἱ ἐπιδοτήσεις στὶς ψυχορραγοῦσες ἐπιχειρήσεις καὶ οἱ ἀθρόες προσλήψεις «παρασίτων» στὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες. Ὅλες τὶς στρατιὲς τῶν ἀνέργων ἀπὸ μηχανικοὺς μέχρι καὶ ἁπλοὺς ἐργάτες δὲν τοὺς ἐνέταξαν σὲ κάποιο ΟΑΕΔ, γιὰ νὰ παρασιτοζωοῦν, ἀλλὰ τοὺς ἀπασχόλησαν σὲ πρακτικὲς ἐργασίες. Π.χ. : τοὺς ἔδωσαν ἀπὸ μία σκάλα, ἕνα πριόνι, μία ψαλίδα καὶ τοὺς ἀνέθεσαν νὰ ἀποψιλώνουν τὰ δένδρα στοὺς δρόμους, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ θέα, νὰ εἶναι ὁρατὲς οἱ πινακίδες καὶ νὰ ἀποφεύγωνται ἀτυχήματα, νὰ μὴ τρέχουν ἀστυνομίες, ἀσθενοφόρα, πυροσβεστικές, νὰ μὴ χρειάζωνται πολλὰ νοσοκομεῖα καὶ πληθώρα ἄλλων πανάκριβων ἐξόδων («ἡ καλύτερη θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψη»).
Ἐδὼ δυστυχῶς πολλοὶ τῶν ἐργαζομένων στὸν ΟΑΕΔ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐξεύρουν ἐργασία στοὺς ἄνεργους καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦν καὶ τὴν ἐργοδοσία. Τὸ μόνο ποὺ κάνουν οἱ περισσότεροι εἶναι νὰ καταλαμβάνουν θέσεις στὸν ΟΑΕΔ καὶ τοιουτοτρόπως ἔχουμε λιγότερους ἀνέργους…

4. Ὑπάρχουν ἀκόμη περιοχὲς πόλεων χωρὶς ταχυδρομικὸ κώδικα καὶ οἱ συνωνυμίες δὲν βρῆκαν ἀκόμη εἰδικὴ ταχυδρομικὴ θυρίδα γιὰ ὅλους.

5. Ὁ ΟΑΕΔ μπορεῖ μαζὶ μὲ τοὺς Δήμους νὰ ἐνεργοποιοῦν ἀνέργους γιὰ πολλὰ ἔργα … ἀλλά !  


ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΙΜΗΣΟΥΝ

1.Τὸ ἐλάχιστο ποὺ μποροῦν οἱ Τοπικὲς Αὐτοδιοικήσεις νὰ κάνουν, εἶναι νὰ ὀνομάσουν μία κεντρικὴ πλατεία ἢ κάποια λεωφόρο ἢ ἔστω μία κεντρικὴ ὁδὸ Ἡρώων - Ἀγωνιστῶν 1821.

2.Ὅσοι Δῆμοι ἤδη τὸ ἔχουν κάνει παρακαλοῦνται νὰ μᾶς ἀποστείλουν φαξ στὸ 210-3236978 ἢ e-mail στὸ fot_gram@otenet.gr ἐπειγόντως, γιὰ νὰ τὸ δημοσιεύσουμε στὴν Πανηγυρικὴ Ἔκδοση τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὴν ὁποία ἀποστέλλουμε σὲ 60.000 παραλῆπτες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸ καὶ τὸν ἔπαινο ὄχι μόνο τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν μακαριστῶν Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου, Βελιγραδίου κυροῦ Παύλου, τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κυρίλλου καὶ χιλιάδων προσωπικοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ.
Ὅσα δὲν τὰ λάβουμε μέχρι τὴν 15.12.2015, θὰ τὰ δημοσιεύσουμε στὴν ἑπόμενη Πανηγυρικὴ Ἔκδοσι ἢ ἑπόμενο τεῦχος τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς.
3.Ὅσοι Δῆμοι καὶ Κοινότητες τὸ ἔχουν παραλήψει μέχρι τώρα, μήπως εἶναι καιρὸς νὰ τὸ πράξουν ;
Ἐπειδὴ μερικοὶ ἰθύνοντες τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων μπορεῖ νὰ μὴ εἶναι αὐτῆς τῆς γνώμης, παρακαλοῦνται οἱ διάφοροι φορεῖς, προσωπικότητες καὶ δημότες τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων νὰ ἀπαιτήσουν τοῦτο, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ ἱερὰ παρακαταθήκη τῶν προγόνων μας καὶ κανένας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀδιαφορήσῃ.
Δὲν ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν μερικὰ ὀνόματα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐπωνύμους ἥρωες τοῦ 1821 ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄγνωστοι στρατιῶτες, τὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ, τὰ ὁποῖα ἔπεσαν στὰ πεδία τῶν μαχῶν.

4. Μία φωτεινὴ ἐξαίρεση, ἕνα λαμπρὸ παράδειγμα εἶναι ὁ Δῆμος Λέσβου.
Δημοσιεύουμε ἕνα πρόσφατο ἔγγραφο τοῦ Ἀξιότιμου Δημάρχου κου Σπυριδ. Γαληνοῦ :


5. Ἂς ἐκπληρώσουμε ἐπὶ τέλους τὸ καθῆκον μας καὶ ἂς ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὴν ἄμεση νομοθετικὴ ρύθμιση καὶ τὴν πραγματοποίηση τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηάδὴ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.

7. Ὡς γνωστὸν δὲν ζητᾶμε οὔτε ἕνα εὐρώ, τόσο ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὅλα τὰ ἀναλαμβάνουμε ἐμεῖς ἐκτὸς ἀπὸ «λαδώματα» καὶ «μίζες».
Γιὰ ἔμπρακτη κατανόησή σας σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους ἐκ τῶν προτέρων.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου